ประกันโรคร้ายแรงซีไอเพอร์เฟคแคร์ คุ้มครองเสียชีวิตและโรคร้ายแรงทุกระยะสูงสุด 36 โรค

ประกันโรคร้ายแรงซีไอเพอร์เฟคแคร์

ประกันโรคร้ายแรงซีไอเพอร์เฟคแคร์ คุ้มครองเสียชีวิตและโรคร้ายแรงทุกระยะสูงสุด 36 โรค

เตรียมพร้อมรับมือ กับโรคร้ายได้ทุกระยะ  ดูแลครอบคลุม เข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย

จุดเด่นแบบประกัน

  • คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสูงสุดถึง 100%
  • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมสูงสุดถึง 100%
  • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หากเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10% และผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง
“ความคุ้มครอง” ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขข้อบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น (Early Stage Critical Illnesses) และ/หรือ ข้อ 2.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะกลาง (Intermediate Stage Critical Illnesses) ของโรคร้ายแรงใดๆ (ถ้ามี) และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ

2. ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

2.1.  ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses ตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses เท่ากับ ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้กรณีที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses สำหรับโรคร้ายแรงใดๆแล้วบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses ของโรคร้ายแรงดังกล่าวอีก

2.2.  ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnesses

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnesses ตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnessesเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1

2.3.  ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง Late Stage Critical Illnesses

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง Late Stage Critical Illnesses ตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง Late Stage Critical Illnesses เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses และ/หรือ ข้อ 2.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnesses ของโรคร้ายแรงใดๆ (ถ้ามี) และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ

สำหรับความคุ้มครองข้อ 1 ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและ/หรือความคุ้มครองข้อ 2 ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงใดๆมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพียงรายการเดียวเท่ากับผลประโยชน์สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเท่านั้น

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาโดยการทำบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ การใส่อุปกรณ์ค้ำหลอดเลือด การรักษาด้วยเลเซอร์หรือการสวนสายอื่นๆเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดแดงให้กว้างขึ้นหรือแก้ไขปัญหาอุดตันจำนวน 1 หรือมากกว่า 1 เส้น ตามที่ปรากฎในผลการตรวจหลอดเลือด บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้และถือว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจสิ้นสุดลง

4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้แก่

        (1) การผ่าตัดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

        (2) โรคไตที่เกิดจากเบาหวาน

        (3) ต้องตัดแขนหรือขาเนื่องมาจากโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ข้อ (1) ถึง ข้อ (3) เพียงรายการเดียวตลอดอายุของสัญญาเพิ่มเติมนี้และถือว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวานสิ้นสุดลง

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งหรือการได้รับการผ่าตัดตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมโดยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง


สนใจทำประกันติดต่อ

กมลพรรณ  รามาดอส (จอย)

ที่ปรึกษาประกันชีวิต

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 6101021270

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้